ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля внимателно прочетете общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Приемайки общите условия по време на поръчка на стоки, вие потвърждавате, че сте запознати с общите условия и приемате всички правила и се съгласявате да спазвате условията за ползване на този електронен магазин.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията на сайта е напълно безплатна. Цялата информация за предлаганите в онлайн магазина продукти е предоставена от производителя и вносителя на съответния продукт, като „Уеб-Тек“ ЕООД не носи отговорност при невярно, неточно или неправилно съдържание, заблуждаваща информация, както и при допуснати печатни грешки.

Поради големия брой продукти в сайта, Ви уведомяваме, че е възможно някои от използваните снимки да не принадлежат на съответните продукти, а да са на подобни такива, а някои снимки могат да съдържат в себе си опции, които не са включени в стандартното оборудване на машините. Моля при поръчка уточнявайте допълнителното стандартното и допълнителното оборудване със съответния служител на нашата фирма за да се избегнат недоразумения и грешки. „Уеб-Тек“ ЕООД си запазва правото да променя информацията  и цената на всеки продукт по всяко едно време без предупреждение.

 

ЦЕНИ

Всички цени в сайта, са в български лева с включено ДДС. Представените в сайта цени на продукти са за 1 брой и не подлежат на промяна при поръчка през електронния магазин.

„ЗММ-ТОС Машинен Груп“ ООД  си запазва правото да променя цените на всеки продикт без предупреждения по всяко време.

ПЛАЩАНЕ

Наличните начини на плащане в нашия електронен магазин за момента са следните:

– По банков път чрез банков превод:

При плащане по банков път клиенът заплаща поръчаните стоки чрез банков превод, като таксата за услугата „Банков превод“ е за сметка на КЛИЕНТА.

– Чрез наложен платеж при изпращане с куриер:

При плащане с наложен платеж клиенът заплаща поръчаните стоки в брой в момента на доставка, като таксата за услугата „Наложен платеж“ е за сметка на КЛИЕНТА.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

След като успешно завършите Вашата поръчка през онлайн магазина, ще получите потвърждение чрез писмо по електронната поща с информация за Вашата поръчка. Наш служител ще се свърже с Вас за допълнителни уточнения (при необходимост) и потвърждение от Ваша страна.

ДОСТАВКА НА СТОКА/И

Доставката на всички продукти в сайта е безплатна и е за сметка на „Уеб-Тек“ ЕООД. Доставката се извършва чрез куриерски фирми, опериращи на територията на страната, или от наш служител.

Срокът на доставка на някои от продуктовите групи/продукти е упоменат в електронния магазин, но поради динамиката на продажбения процес, както и поради динамиката на транспортните услуги, моля изисквайте допълнителна информация за срока на доставка за всяка конкретна поръчка.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА/И

Всеки КЛИЕНТ има право, да се откаже от сключения договор до 14-дневен срок от доставката,  по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, като върне за своя сметка до склад на„Уеб-Тек“ ЕООД, закупените продукти във вида, съответстващ количествено и качествено на вида, в който са му били доставени, като „Уеб-Тек“ ЕООД ще възстанови заплатената сума.

При връщане на всяка стока е необходимо е КЛИЕНТА да представи/изпрати оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта, след което крайната продажна цена ще бъде възстановена на КЛИЕНТА.

За нашите клиенти добавяме допълнително 16 дни към срока за връщане на продукти и така всеки наш КЛИЕНТ има право, да се откаже от сключения договор до и да върне всеки зьакупен продукт в 30-дневен срок след доставката, при посочените по-горе условия на връщане.

При закупуване на стоки на изплащане, чрез стоков кредит,  КЛИЕНТЪТ задължително следва да отправи всички свои претенции по договора за кредит директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката предмет на отказа.

Стоката трябва да бъде върната в наш склад, в оригинална опаковка (като цялостта и видът на опаковката трябва да бъдат запазени), с пълна окомплектовка, с придружаващата я документация и без увреждания. „Уеб-Тек“ ЕООД си запазва правото да приеме или не върната стока с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, повреди в следствие на токов удар или при липсата на окомплектовка.
Ако върнатата от КЛИЕНТА стока е използвана,„Уеб-Тек“ ЕООД не гарантира възстановяване на цялата сума!

Не се приема върната стока и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Срокът се счита за спазен, ако стоките са доставени в склад на „Уеб-Тек“ ЕООД преди изтичането на 30-дневния срок.

 

ОТГОВОРНОСТ

„Уеб-Тек“ ЕООД не носи отговорност в случай на непреодолима сила (форсмажор), случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания, наложени от компетентните държавни органи. „Уеб-Тек“ ЕООД не носи отговорност за вреди и щети, причинени на трети лица от страна на КЛИЕНТА.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация, публикувани на сайта, са собственост на „Уеб-Тек“ ЕООД или неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на„Уеб-Тек“ ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

„Уеб-Тек“ ЕООД е запазена марка в Бълария по смисъла на Закона за марките и географските означения.

 

ДАННИ НА „„Уеб-Тек“ ЕООД

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

– Наименование на Доставчика: “УЕБ-ТЕК” ЕООД

– Седалище и адрес на управление: бул. “Цар Борис III-Обединител” №37, Палата 5, офис 210.

– Данни за кореспонденция: бул. “Цар Борис III-Обединител” №37, Палата 5, офис 210.

– Фирмата е регистрирана като администратор на личните данни.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай КЛИЕНТЪТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на КЛИЕНТА е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на КЛИЕНТА друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от КЛИЕНТА.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 КЛИЕНТЪТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за КЛИЕНТА. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) КЛИЕНТЪТ може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) КЛИЕНТЪТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от КЛИЕНТА.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от КЛИЕНТА сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на КЛИЕНТА чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) КЛИЕНТЪТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и КЛИЕНТА за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на КЛИЕНТА по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Call Now Button